پمپ های فرایندی

بخش عمده تولید شرکت پمپ های صنعتی بین المللی نفت مختص پمپ های فرآیندی مربوط به مصارف نفت، گاز و پتروشیمی است. این پمپ ها در بخش های طراحی، ساخت، تست و آزمون کلیه ملزومات آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی از جمله (-----) را پوشش داده است. علاوه بر این استاندارد IPS وزارت نفت ایران نیز در ساخت پمپ ها و متعلقات مربوطه رعایت شده و کلیه مدارک فنی مورد نیاز بهره بردار و دستگاه مهندسیکارفرما در حین روند ساخت و تحویل پمپ ها ارائه می شود.

پیمایش به بالا
پاسخگوی شما هستیم